Maliye Bakanlığı parasal sınırları ve faizleri belirledi

Maliye Bakanlığı parasal sınırları ve faizleri belirledi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında 2016 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında 2016 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi. 

Maliye Bakanlığının "Muhasebat Genel Müdürlüğü Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği (Sıra No:51)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 630 lira ile 469 bin lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı 469 bin lira ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliklerine yönelik olacak. 

Özel bütçeli idareler için avans sınırları bin 200 lira ile 880 bin lira arasında değişen oranlarda uygulanacak. En yüksek avans sınırı 880 biner lira ile kuruluş merkezlerinde olmak üzere Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine yönelik oldu. 

Milli İstihbarat Teşkilatı, dış temsilcilikler, askeri daire mutemetleri için avans sınırları 4 bin lira ile 350 bin lira arasında değişecek. 

Kasa işlemleri 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı, merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için bin 400 lira, diğer muhasebe birimlerinde 800 lira olacak. 

Ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; vergi daireleri için 2 bin 200 lira, Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için 14 bin lira, vergi daireleri hariç diğer muhasebe birimleri için 8 bin lira oldu. 

Ödemelerde ilgilileri tarafından kaybedilen alındılarda ilan gerektirmeyen parasal sınır 800 lira olarak belirlendi.

Kanuni faiz ve temerrüt faizleri 

Bunun yanı sıra yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2015'ten itibaren kanuni faiz oranı ve temerrüt faizi sözleşme ile tespit edilmemişse yüzde 9 ve ticari işlerde yüzde 10,5 oldu. 

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, 4 bin ile 20 bin lira arasında değişecek. Anılan tutarlar kuruluş merkezleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kat olarak tatbik edilecek. 

Bu arada, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır 53 bin lira oldu.

Geçen yıla ait harcama belgeleri martın sonuna kadar teslim edilecek

Öte yandan, Bakanlığın "Muhasebat Genel Müdürlüğü Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme ile ilgili Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, muhasebe birimlerince harcama birimlerinden gelen ödeme belgesi ve eki belgelerin hata veya noksanı olup olmadığı kontrol edilecek. Hata veya noksanı bulunmayan belgeler belirlenen tutanak imzalanarak teslim alınacak ve tutanağın birinci nüshası belgeleri teslim edene verilecek, ikinci nüshası muhasebe birimince dosyasına kaldırılacak. Üçüncü nüsha ise genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, belgelerin harcama birimlerine üçer aylık dönemi izleyen ayın sonuna kadar teslimi sırasında düzenlenecek teslim tutanağına eklenmek üzere muhasebe biriminde muhafaza edilecek.

Ayrıca, 2015 yılına ait harcama belgeleri 2016 yılının Mart ayı sonuna kadar harcama birimlerine teslim edilecek.