289  Personel alımı yapılacak: Ankara’da çalışmak isteyenler dikkat!

289 Personel alımı yapılacak: Ankara’da çalışmak isteyenler dikkat!

Ankara’da çalışmak isteyen vatandaşları ilgilendiriyor. Çeşitli kadrolarda personel alımı için ilana çıkıldı. Buna göre, 289 personel alımı yapılacak.

Gazi Üniversitesi 289 adet Sözleşmeli Personel alımı için ilan verdi. Verilen ilana göre, adaylar 3 Mart 2023 tarihine kadar başvurular devam edecek. Alımlar ise eczacı, biyolog, büro personeli, destek personeli, diğer sağlık personeli, diğer teknik hizmet personeli, fizyoterapist, hemşire, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında yapılacak.

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- Başvurulan pozisyon (Eczacı pozisyonu hariç) itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

screenshot-1.jpgscreenshot-2.jpgscreenshot-3.jpgscreenshot-4.jpg

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:


Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.


Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.


Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (30 adet erkek personel) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak
görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.


Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakları online olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi durumunda başvuru reddedilecektir.


Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.


Başvuru işlemleri 17/02/2023 – 03/03/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.