3 Gün içinde başvuranlar AFAD personeli olabilirler! AFAD başvurularda sorulacak soruları açıkladı!

3 Gün içinde başvuranlar AFAD personeli olabilirler! AFAD başvurularda sorulacak soruları açıkladı!

AFAD bünyesinde çalışmak isteyenleri ilgilendiriyor. Personel alımı için ilan verildi. Verilen ilana göre, başvurular 3 gün sonra sona erecek. Bu kapsamda verilen ilanda giriş sınavında çıkacak olan konulara da yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrosunda personel alımı yapacak. Verilen ilanda adaylardan istenilen şartlar açıklandı. Şartları sağlayanlar, başvurularını, 20 Şubat 2023 saat 10:00 – 24 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI


Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 30.11.2022 tarihi itibarıyla genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olmak.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Başkanlık internet sitesinde yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Giriş sınavında adaylar;

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sınav konuları;

Anayasa.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun.

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu.

Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği.

Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. (www.afad.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.)

Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.