Kapış kapış satılan ürünlerde yeni karar alındı

Kapış kapış satılan ürünlerde yeni karar alındı

Özel tıbbi amaçlı tüketilen gıdalara ilişkin yeni kararlar alındı. Gıda ruhsatlandırma yönetmeliği yayımlandı.

Kapış kapış satılan ürünlerde yeni karar alındı - Güvenlilik ve gereken kaliteye sahip olmayan birçok ürün piyasada satılıyor. Bu nedenle ruhsatlandırma yönetmeliği yeniden duyuruldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, özel tıbbi gıdalar ruhsatlandırma yönetmeliğini yayımladı.

KAPSAMAYACAK

Bu Yönetmeliğin amacı; özel tıbbi amaçlı gıdaların istenen etkililik, güvenlilik ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere ruhsatlandırma işlemlerinde ve ruhsatlandırılmış ürünlere ilişkin iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik, endüstriyel olarak hazırlanmış özel tıbbi amaçlı gıdalar ile bunlar için ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat verilmiş olan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinde tanımlanan sağlıklı bebek ve küçük çocuklar için üretilen bebek formüllerini, devam formüllerini, bebek ve küçük çocuk ek gıdalarını, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaları,

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine göre glutenin gıdadaki yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında ifade içeren gıdaları,

Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği’nde tanımlanan sporcu gıdalarını,

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nde tanımlanan takviye edici gıdaları kapsamaz.

DEĞİŞİKLİK OLACAK

Öncelik Değerlendirme Kurulu: Tedavide veya teşhiste ilk olan, yenilik getiren veya ilaca erişimin sürdürülebilirliğini veya ilacın topluma hızlı bir şekilde ulaşmasını temin etmek üzere halk sağlığı açısından ihtiyaç duyulan, stratejik önemi haiz beşeri tıbbi ürünlere ait başvurulara Kurum iş ve işlemlerinde öncelik verilmesi amacıyla oluşturulmuş; çalışma usul ve esasları ilgili kılavuz doğrultusunda belirlenen kurulu,

Özel tıbbi amaçlı gıda: Besin ögelerini veya metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme ve vücuttan atma kapasitesi sınırlı, azalmış veya bozulmuş olan ve diyet yönetimleri normal diyetin düzenlenmesi ile sağlanamayan hastaların diyetlerini düzenlemek amacıyla tıbbi gözetim altında kullanılmak üzere geliştirilen, özel olarak formüle edilip endüstriyel yöntemlerle elde edilen, beslenme yönünden tam veya tam olmayan ürünleri,

Zorunlu beslenme bildirimi: Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde tanımlanan zorunlu beslenme bildirimini ifade eder.