Cumhurbaşkanı yetkisiyle hayata geçen yeni kararlar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı yetkisiyle hayata geçen yeni kararlar Resmi Gazete'de

Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik bölümünde Cumhurbaşkanı imza yetkisiyle yeni kararlar yayımlandı.

Cumhurbaşkanı yetkisiyle hayata geçen yeni kararlar Resmi Gazete'de - Yönetmelik bölümünde birçok üniversitenin eğitim-öğretim idaresinde değişiklikler yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Merkezin amacı; Türkiye’de kadın ve ailenin düşünsel, ruhsal, sosyal sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan projeler üretmek, kamuoyunu aydınlatıcı eğitim çalışmalarında bulunmak ve bu konularda çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, katılmak ve desteklemektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Resmi Gazete’de yayımlanan Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan ve mezun durumunda olan öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile 15 AKTS kredisi artırılabilir.