EYT kanun teklifi mecliste! Çıraklık ve staj sigortası müjdesi bekleyenler dikkat şartlar belli oldu

EYT kanun teklifi mecliste! Çıraklık ve staj sigortası müjdesi bekleyenler dikkat şartlar belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için beklenen son dakika gelişmesi yaşandı ve AK Parti EYT kanun teklifini meclise sundu. Çıraklık ve staj sigortası emekliliğe sayılıyor mu, staj mağdurları EYT kapsamında mı, giriyor mu?

EYT kanun teklifi mecliste! Çıraklık ve staj sigortası müjdesi bekleyenler dikkat şartlar belli oldu - Milyonlarca kişinin yaklaşık 23 senedir devam eden emeklilik mücadelesinde beklenen gün geldi. AK Parti tarafından hazırlanan EYT yasası meclise sunulurken 4 maddelik kanun teklifi ile toplam 5 milyon kişiye erken emeklilik hakkı sunuldu.

İlk etapta EYT yasasının meclisten geçmesi ile 2 milyon 500 bin kişinin emekli edilmesi bekleniyordu. EYT yasası kadar EYT'nin kapsamı da merak konusu olmuştu. Meclise verilen kanun teklifi ile EYT'nin kapsamı da kesinleşmiş oldu. Yaklaşık 400 bin kişiyi kapsadığı belirtilen çıraklık ve staj sigortası mağdurları için de büyük bir heyecanla EYT kanun teklifini bekliyordu.

ÇIRAKLIK VE STAJ SİGORTASI SON DAKİKA! STAJA BORÇLANMA VE EYT HAKKI VERİLDİ Mİ?

Meclise sunulan 4 maddelik kanun teklifi belirlendi. Meclise sunulan EYT kanun teklifinin tam metni şu şekilde oluştu:

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (B) bendi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ne yazık ki kanun teklifi sadece ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişileri kapsarken çıraklık ve staj sigortası mağdurları için bir düzenlemeye yer verilmedi.