Sanayi ve üretime destek tasarısı TBMM'de

Sanayi ve üretime destek tasarısı TBMM'de

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Zeytinlik sahalarda her çeşit hayvan otlatılması yasak olacak. Zeytinliklerde hayvan otlatanlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek.

Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.

Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile tarımsal işletmelerin yapımı ve işletilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Madde kapsamında yatırımları yapanlar bu faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütmekle, oluşabilecek zararı telafi etmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlü olacak.

İzin verilen yatırımlara ait sahalar hariç zeytinlik sahalar daraltılamayacak. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak.

Kanun Tasarısına göre;

- İşletmelerin organize sanayi, serbest, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlar, damga ve emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak

- Sicil kaydı yaptırmayan işletmeler denetim altına alınacak, idari para cezası uygulanacak

- Organize sanayi bölgelerindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için eğitim desteği yapılabilecek

- Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili teknoloji transfer ofisi kurabilecek

- Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde, Ar-Ge faaliyetleri için sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilecek

- Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacak

- Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak

- Kıyı dolgu alanlarda Bakanlar Kurulu kararıyla özel hastane dışında sağlık tesisi ile alternatif alan bulunmaması durumunda endüstri bölgeleri kurulabilecek

- Devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri öğrencileri, son yılın bir yarıyılında staj yapacak

- OSB yer seçimi kararlarında, olumsuz görüş verilmesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek

- OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak

- Bakanlar Kurulu, özel endüstri bölgelerine ilişkin ek teşvikler belirleyebilecek

- Özel endüstri bölgeleri içerisinde yer alacak yatırımcılar, bakanlık tarafından onaylanan ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulacak

- Verilen 5 yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın gerçekleşmemesi durumunda bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilecek

- Atık su arıtma tesisi işleten endüstri bölgelerinden, belediyelerce atık su bedeli alınmayacak

- OSB'ler gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilecek

- OSB'de faaliyet gösteren işletmeler, ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacak

- Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan parseller tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek

- Tahsisi yapılmayan parseller, en az 10 kişilik istihdamı öngören yatırımcılara tamamen veya kısmen bedelsiz olarak verilecek

- Yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına ve bu OSB'lerin işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilecek

- Sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılan başvuruların uygun görülmesi halinde OSB olarak değerlendirilebilecek