Üniversite sözleşmeli personel alım ilanı verdi: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!

Üniversite sözleşmeli personel alım ilanı verdi: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!

Üniversite sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar farklı kadrolar için gerçekleştirilecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunları kadrolar için başvurularını yapabilecekler.

Dicle Üniversitesi hemşire, ebe, biyolog, sağlık teknikeri, diyetisyen, laborant, diğer sağlık personeli, destek personeli, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında alım yapacak. Alım için şartları sağlayan adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitenin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak başvurularını yapabilecekler.

screenshot-4.jpgscreenshot-5.jpgscreenshot-6.jpgscreenshot-7.jpgscreenshot-8.jpgscreenshot-9.jpgscreenshot-10.jpgscreenshot-11.jpgscreenshot-12.jpgscreenshot-13.jpgscreenshot-14.jpgscreenshot-15.jpgscreenshot-16.jpg

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne
uygun olması.

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile
belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

14-Üniversitemiz Yayımlanan İlanı İptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.